Reglement

Deelname

 • Iedere deelnemer dient zich aan te melden bij aankomst.
 • Wij trachten als organisatie een zo waarheidsgetrouw mogelijk historisch evenement tot stand te brengen. Hierdoor laten we enkel periodiek correcte voertuigen, uniformen en tenten toe of hun nauwgezette replica’s.
 • Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik maken, krijgen voorrang op anderen indien er zich plaatsgebrek voordoet.
 • Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de Algemene wetgeving.
 • Hou je aan de aanwijzingen van de organisatoren in het kamp.
 • De deelnemers verbinden zich ertoe, ten allen tijde een eerbare houding en gedrag aan te nemen en dit in de geest van een kameraadschappelijke sfeer.

Kamperen

 • Om zo historisch correct mogelijk te blijven zijn burgertenten, caravans en/of mobilhomes niet toegelaten op het kampeerterrein.
 • Ten einde de kwaliteit hoog te houden, vragen we tevens de deelnemers eventuele moderne spullen op te stellen op een manier verborgen voor het publiek (Campingvuurtjes, frigo’s,…)
 • Open vuur is ten allen tijde verboden.
 • Bij aanmelden ontvang je een vuilzak. Gelieve deze bij uw vertrek te deponeren aan de voorziene containers/afvalplaats.
 • Stroomgroepen die worden meegebracht dienen ten laatste om 22u00 te worden uitgeschakeld ten einde iedereen zijn nachtrust te gunnen.
 • Brandblussers zijn verplicht bij elk voertuig. Noodnummer = 112

Voertuigen

 • Er is een aparte parking voor hedendaagse voertuigen voorzien.
 • Het is ten strengste VERBODEN het militaire domein te betreden.
 • De snelheid in het kamp is maximum 5 mph (+ 8kmh).
 • Alle verkeer na 22u00 is verboden op het terrein.

Wapens

 • De Splendid organisatie en YAP vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verboden wapendracht.
 • Historische wapens en hun duplicaten zijn op het terrein toegelaten op voorwaarde dat de drager/eigenaar hiervoor zelf de verantwoordelijkheid opneemt en zich dus met de huidige geldende wet in regel heeft gesteld.

Organisatie

 • De organisatie behoudt zich het recht ieder persoon toegang tot het terrein, en/of deelneming aan het evenement te weigeren wanneer zij dit nodig achten om het goede verloop van deze organisatie te garanderen.
 • De Splendid organisatie en YAP vzw kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. In geen geval kan er klacht worden neergelegd tegen de organisatoren.
 • Diefstal, vandalisme of oproer, wordt onmiddellijk aan de betrokken overheid gemeld.